Japanese Dry Items

1 2

Pickled Sushi Ginger
Pickled Sushi Ginger
Sushi Gari
Sushi Gari
Sushi Gari (Natural)
Sushi Gari (Natural)
Shiba Zuke
Shiba Zuke
Sansai
Sansai
Parikko Zuke
Parikko Zuke
Katsuo Bushi (Yamaki ZF)
Katsuo Bushi (Yamaki ZF)
Katsuo Bushi (Samurai ZF)
Katsuo Bushi (Samurai ZF)
Katsuo Bushi (Samurai)
Katsuo Bushi (Samurai)
Kanpyo Ajitsuke
Kanpyo Ajitsuke
Fukuzin Zuke
Fukuzin Zuke
Sushi Gari (Natural)
Sushi Gari (Natural)
Osmund
Osmund
Konnyaku
Konnyaku
Shirataki
Shirataki
Furikake (Katsuo / Wasabi Flavour)
Furikake (Katsuo / W..our)
Nameko (Pearl Mushroom)
Nameko (Pearl Mushroom)
Kaneku / Neriwasabi Mini
Kaneku / Neriwasabi Mini
Sushi Gari (sushi ginger)
Sushi Gari (sushi ginger)
Berni Shoga/ Okamoto
Berni Shoga/ Okamoto
Ajitsuke Menma
Ajitsuke Menma
Fukuzin zuke
Fukuzin zuke
Shibazuke
Shibazuke
Parriko zuke
Parriko zuke

1 2